Informații privind oferta de școlarizare, condițiile de înscriere și etapele de concurs

Direcţia Generală Management Operaţional

Conducere


Împuternicit director general, comisar-șef de poliție Florian DRAGNEA  

Împuternicit director general adjunct, comisar-șef de poliție Ionel-Ștefan Săvulescu   

Prezentare

Direcţia Generală Management Operaţional (DGMO) este unitatea de specialitate a Aparatului Central al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), fără personalitate juridică, cu competenţă generală de coordonare, îndrumare şi control în următoarele domenii de activitate:

management al informaţiilor privind situaţia operativă în sfera de competenţă;

analiză şi evaluare riscuri; documente specifice Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT);

planificare şi coordonare misiuni; management stări excepţionale; planificare rezerve proprii şi rechiziţii;

strategii, reglementări şi standarde operaţionale;

planificare resurse aero-navale;

asigurare cu sigilii şi ştampile cu stema României;

management sistem propriu de comunicaţii şi informatică al Centrului Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică (CNCAOP)

DGMO asigură, potrivit hotărârilor CSAT, Secretariatul tehnic al grupurilor de lucru interinstituţionale constituite pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, respectiv pentru cunoaşterea, prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional la nivelul porturilor maritime şi, după caz, alte formate de cooperare interinstituţională.

Totodată, potrivit prevederilor HG nr. 373/2007 privind organizarea, funcţionarea şi compunerea CNCAOP, DGMO asigură, în cadrul Centrului naţional, Centrul operaţional de comandă - structură operativă cu activitate permanentă.

Centrul operaţional de comandă asigură şi Secretariatul tehnic al CNCAOP.

Atribuţii

În domeniul planificării strategice:

elaborează proiectul strategiei naţionale de ordine publică;

elaborează proiectul planului naţional de acţiune pentru ordine publică, planului strategic de întrebuinţare a forţelor de ordine publică, pe timp de pace, în situaţii de criză şi la razboi, precum şi proiectele de ordine pentru aplicarea acestora, pe care le prezintă spre aprobare, conform competenţelor legale;

elaborează proiectele standardelor operaţionale în domeniul ordinii publice.

În domeniul gestionării stării de urgenţă:

elaborează şi transmite directiva de acţiune, în baza Hotărârii CSAT;

elaborează ăi actualizează planul de acţiune potrivit prevederilor decretului de instituire a stării de urgenţă şi transmite extrase din acesta autorităţilor publice civile şi militare implicate;

coordonează aplicarea unitară a măsurilor dispuse prin decretul de instituire a stării de urgenţă;

coordonează forţele şi resursele de sprijin, potrivit planului naţional de acţiune în domeniul ordinii publice;

verifică executarea măsurilor şi activităţilor cuprinse în planurile de ridicare graduala a capacităţii operaţionale şi a celorlalte activităţi, de către structurile prevăzute a fi angajate în gestionarea situaţiei de criză în domeniul ordinii publice, potrivit Hotarârii CSAT, decretului de instituire a stării de urgenţă şi ordinelor ministrului afacerilor interne;

analizează şi propune, în cadrul cooperării, participarea instituţiilor din sistemul de aparare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi a altor instituţii şi autorităţi publice, potrivit atribuţiilor stabilite pentru acestea prin lege;

monitorizează activităţile privind anunţarea şi trimiterea resurselor umane şi materiale la unităţile militare, dacă situaţia o impune;

analizează evoluţia situaţiei operative şi propune prelungirea sau restrângerea perioadei de aplicare a măsurilor prevazute pentru starea de urgenţă;

monitorizează permanent situaţia operativă şi propune măsurile ce se impun pentru prevenirea şi diminuarea consecinţelor pe timpul situaţiilor de criză în domeniul ordinii publice, precum şi contracararea acţiunilor care periclitează securitatea naţională şi ordinea constituţională.

În domeniul managementului operaţional:

gestionează activitatea de centralizare a datelor şi informaţiilor referitoare la potenţialele riscuri şi ameninţări, a factorilor de risc la adresa ordinii publice şi asigură diseminarea acestora structurilor specializate ale MAI, precum şi celorlalte instituţii ale statului cu atribuţii în domeniu;

iniţiază măsuri cu caracter imediat, atunci când se produc evenimente, situaţii ori fenomene grave generatoare de riscuri şi ameninţări la adresa ordinii publice;

monitorizează situaţia operativă şi informează permanent Centrul de decizie sau, după caz, instituţiile cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale asupra dinamicii şi tendinţelor de evoluţie a riscurilor, ameninţărilor şi crizelor în domeniul ordinii publice;

stabileşte un sistem de alarmare/alertare a structurilor MAI şi a celorlalte instituţii publice reprezentate, cu atribuţii în domeniu şi asigură transmiterea mesajelor de avertizare, alertare şi alarmare;

asigură fundamentarea elementelor necesare adoptării măsurilor de către Centrul de decizie şi elaborarea planurilor şi documentelor operative;

monitorizează modul de îndeplinire a măsurilor adoptate de către Centrul de decizie;

initiază şi realizează cu ocazia unor manifestări publice de amploare sau a unor situaţii care impun intervenţia mai multor structuri ale MAI concepţia de acţiune şi întrebuinţare a forţelor şi mijloacelor şi, la ordin, coordonează în mod unitar îndeplinirea acestor misiuni;

coordonează realizarea dispozitivelor de acţiune, precum şi a suportului logistic necesar forţelor angajate;

coordonează, la ordin, prin puncte de conducere înaintate, acţiunile forţelor de ordine publică;

transmite ordinele pentru realizarea manevrei de forţe şi mijloace şi monitorizează modul de realizare a acesteia în condiţiile stabilite;

întocmeşte informări periodice privind stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite de Centrul de decizie, care se transmit instituţiilor publice reprezentate;

cooperează cu centrele operative existente la nivelul Guvernului, ministerelor şi serviciilor de informaţii, în vederea realizării schimbului operativ de date şi armonizării procedurilor de acţiune;

organizează serviciul operativ la nivelul centrului, 24 de ore din 24, pentru asigurarea fluxului informaţional necesar îndeplinirii atribuţiilor specifice;

verifică stadiul de pregatire, măsurile de răspuns la criză în domeniul ordinii publice şi de ridicare graduala a capacităţii operaţionale, precum şi modul de aplicare a standardelor operaţionale;

asigură măsurile necesare pentru protecţia informaţiilor clasificate şi pune la dispoziţie informaţii necesare la elaborarea comunicatelor de presă.

Pentru asigurarea Secretariatului tehnic al CNCAOP, DGMO:

gestionează documentele CNCAOP;

asigură convocarea membrilor CNCAOP şi transmiterea principalelor probleme ce urmează a fi analizate;

primeşte şi pregăteşte documentele pentru şedinţele Centrului de decizie şi asigură prezentarea mapei de şedinţă membrilor acestuia;

elaborează documentele şi execută operaţiunile de secretariat pe timpul şedinţelor CNCAOP;

asigură difuzarea la toate instituţiile din sistemul de apărare, ordine publica şi securitate nationala, precum şi la alte autorităţi interesate a documentelor emise de CNCAOP, primirea şi centralizarea rapoartelor structurilor MAI;

consemnează, în scris, ordinele şi dispoziţiile transmise verbal de către ministrul afacerilor interne, respectiv de către secretarul de stat pentru ordine publică;

asigură cunoaşterea permanentă de către membrii CNCAOP a situaţiei forţelor de ordine publică care acţionează şi a posibilităţilor acestora de intervenţie;

întocmeşte proiectele comunicatelor de presă împreună cu structurile de profil din MAI;

asigură realizarea suportului logistic pentru şedintele CNCAOP;

preia, prelucrează şi gestionează informaţiile referitoare la evoluţia crizei în domeniul ordinii publice şi asigură înştiinţarea oportună a membrilor CNCAOP.